WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Anthropos

Edícia Anthropos zahŕňa diela najvýznamnejších osobností z oblasti humanitných a sociálnych vied. Vybrané texty od renomovaných domácich a svetových autorov mapujú základné problémy a témy súvisiace so súčasným poznaním rôznych spoločenských javov a rozdielnych kultúr.    Redakčná rada: Miroslav Marcelli, Adam Bžoch, Gabriela Kiliánová, Peter Michalovič  

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 1 / 2
12
Fragmentárne písanie

Fragmentárne písanie

Francoise Susini-AnastopoulosováRok vydania: 2005Publikácia francúzskej literárnej vedkyne a profesorky porovnávacej literatúry na Univerzite Nancy 2 je teoretickou štúdiou fenoménu fragmentárnej tvorby od konca 18. storočia až podnes. Zahŕňa autorov francúzskej a nemeckej jazykovej oblasti, ktorí fragmenty často nielen sami písali, ale venovali sa aj ich teórii (Nietzsche, Barthes, Quignard, Schlegel, Valéry).
Historici a čas

Historici a čas

Jean LeducRok vydania: 2005Historik Jean Leduc patrí k vedúcim postavám novej línie francúzskych spoločenských vied. V knihe Historici a čas predkladá nezvyčajný prístup k objektu skúmania – môžeme ho nazvať metavedou o histórii. Používa napríklad nové prístupy, ktoré problematizujú čas, chápanie času historikmi a rozličné predstavy o tomto jave, zaoberá sa aj literatúrou, jej interpretačnými metódami.
Metalepsa

Metalepsa Od figúry k fikcii

Gérard GenetteRok vydania: 2005Autor známy svojimi štrukturalistickými teóriami o kritikovi a umelcovi sa v tejto knihe venuje problematike metalepsy v priestore fikcie a na príkladoch literárnych diel a píše o rozširovaní možností literárneho rozprávania.
Sociálna konštrukcia – Ale čoho?

Sociálna konštrukcia – Ale čoho? Čo je a čo nie je sociálnou konštrukciou

Ian HackingRok vydania: 2006Jeden z najoriginálnejších súčasných filozofov vedy Ian Hacking v knihe rozoberá najzávažnejšie problémy v oblasti sociálnej konštrukcie reality. Ukazuje, že hoci od vydania priekopníckej knihy Petra I. Bergera a Thomasa Luckmana Sociálna konštrukcia reality (1966) uplynulo už takmer 40 rokov, dodnes nie je mnohým autorom – filozofom, sociológom, vedcom z rôznych odvetví – jasný ani len základný pojem. Hacking kritizuje najmä skutočnosť, že novú oblasť postihol údel viacerých pôvodne veľmi perspektívných myšlienok – stali sa módnymi, a tak sa ich zmocnili všetci, od odborníkov až po najväčších laikov. Výsledkom sú spory, ktoré sa niekedy označujú ako „kultúrne vojny“ či „vedecké vojny“. Kniha predstavuje súbor prednášok, ktoré mal autor po celom svete, tematicky ich spája reflexia vývinu názorov na problematiku sociálnej konštrukcie. Publikácia sa vyznačuje jasným výkladom, živým jazykom a nevšedným humorom.
Spoločnosť indivíduí

Spoločnosť indivíduí

Norbert EliasRok vydania: 2006Publikácia prezentuje základné dielo spoluzakladateľa modernej sociológie Norberta Eliasa. Tento nemecký sociológ sa vo svojom výskume sústredil na vzťahy medzi indivíduom a spoločnosťou, mocou, správaním, emóciami a vzdelaním. Hoci dlhé obdobie patril k marginalizovaným autorom, od sedemdesiatych rokov 20. storočia sa stal jedným z najvplyvnejších autorov svojho odboru. V knihe Spoločnosť indivíduí dominuje téma historicko-kulturologického zovšeobecnenia sociologického výskumu. Autorovým zámerom bolo vždy usúvzťažniť teoretické závery so skutočnosťou, ich verifikácia praxou.
Pred časom

Pred časom

Georges Didi-HubermanRok vydania: 2006Francúzsky filozof a historik umenia patrí k autorom, ktorí využívajú hraničné priestory spoločenskovedných disciplín a hľadajú nové zorné uhly, vďaka ktorým sa im darí objavovať nové súvislosti v humanistike i v dejinách umenia. V tomto diele sa zaoberá problémom vzťahov medzi históriou a kritikou umenia; podrobnejšie si všíma tzv. uzatvorený epistemický režim diskurzu a umení a porovnáva ho s otvoreným epistemickým režimom.
Démon teórie

Démon teórie Literatúra a bežné myslenie

Antoine CompagnonRok vydania: 2006Kniha Antoina Compagnona Démon teórie je polemickou úvahou o najzákladnejších (a najkonvenčnejších) tvrdeniach o pojme a chápaní literatúry od jej počiatkov po koniec 20. storočia, ako sú napr. literatúra ako podstata, svet ako sujet diela, autor ako hlavná autorita, dávajúca textu zmysel či literatúra ako zlatý fond najvýznamnejších autorov.
Homo ludens africanus

Homo ludens africanus Alebo pohľady na predstavenia masiek Západnej Afriky

Anna A. HlaváčováRok vydania: 2007V tradičných náboženských predstavách Afriky duchovia zosobňujú prírodné sily a človek kontroluje, resp. usiluje sa kontrolovať duchov cez masky. Dielom ľudských rúk - maskou - sa africký človek pokúša materializovať, uchopiť a ovládnuť prírodný jav, ktorý ho presahuje. Anna A. Hlaváčová vo svojej knihe argumentuje proti európskemu redukovaniu afrických masiek na výtvarný objekt a interpretuje ich rôznorodé funkcie na základe osobných skúseností. Kniha je plodom autorkinho niekoľkoročného študijného pobytu na území Nigérie a dôkladného zoznámenia sa s prostredím, kde sa napriek dlhotrvajúcim politickým a náboženským konfliktom zachovala značná časť tradície v oblasti umenia i náboženských predstáv jednotlivých afrických etník. Úryvok z knihy:„Ludické správanie je znakom duševnej pružnosti, a keďže pružnosť predpokladá schopnosť odstupu od problému, považujem ju za znak ľudskej zrelosti. V Západnej Afrike som sa stretla s hravosťou, ktorej prejavy a postupné miznutie v európskej civilizácii zaznamenáva Johan Huizinga v diele Homo ludens, kde sa pokúša nastoliť definíciu človeka práve na základe hravosti. Ludický princíp sa však prejavuje nielen v podobných, ľahko opísateľných situáciách, ale v celom komplexnom jave predstavení masiek. Mnohé africké spoločenstvá majú v tomto fenoméne všetko, celý svoj kultúrny kód. Domnievam sa, že Európan, ktorý s ním neprišiel do styku, si nevie predstaviť jeho rozsah. Predstavenia masiek sú určitým druhom sakrálnej architektúry – plnia úlohu chrámu, knižnice, ošetrovne a stánku umenia. No spoločnostiam masiek okrem týchto vznešených činností prislúcha aj vynášať rozsudky a vykonávať tresty. Moc spoločností masiek vyplýva z poznania – či aspoň z presvedčenia, že v tradičnom spoločenstve vlastného etnika práve masky majú najvyššiu schopnosť rozlišovať dobro a zlo. Z tejto moci však vyplývajú aj riziká – tým väčšie, že etniká navzájom nespája nijaký posvätný text, na ktorý by sa bolo možno odvolať, hoci charakter ich poznania má len obmedzenú environmentálnu platnosť.“

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy