WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

Knihy

Knihy

Kus/Stránka: 32 20 12 8
Poradie: Meno Cena
Stránka: 2 / 2
12
Jeden svet

Jeden svet Vzájomné pôsobenie medzi vedou a teológiou

John PolkinghorneRok vydania: 2008V spoločnosti prevláda názor, že veda a náboženstvo sa zakladajú na odlišných princípoch a stoja zákonite proti sebe. Táto kniha argumentuje v prospech ich vzájomného prepojenia. Autorom je rev. Dr. John Polkinghorne, významný teoretik v oblasti matematickej fyziky, bývalý profesor v Cambridge a anglikánsky kňaz. Preslávil ho jeho prístup k teológii ako k prírodnej vede, ktorým podnietil mnohých fyzikov a teológov k hľadaniu vzťahu medzi vedou a náboženstvom. Čo obe oblasti podľa Polkinghorna spája, je skúmanie reality a to je zároveň aj jeho východiskovou tézou.   Úryvok z knihy:"Mnohé z rozpačitých pocitov súvisiacich so vzájomným vzťa− hom vedy a teológie historicky vyrastajú z kritického postoja osvie− tenstva. V istých ohľadoch, významných pre náš život, žijeme dnes v poosvietenskom veku (stručne sa o tom zmieňujem v 1. kapito− le). Súčasťou „prehodnotenia hodnôt“ spojeného s prechodom k modernému svetu boli aj odlišné výklady samotnej vedeckej me− tódy. Vedec aktívny vo svojom odbore máva často pocit, že veľké postavy filozofie vedy 20. storočia mali tendenciu zmocniť sa jed− ného aspektu zložitého komplexu vedy a potom ho tak nadhodno− tiť, až sa stratila vyváženosť celkového pohľadu. Ako to už býva, najlepšia je zlatá stredná cesta. V tomto prípade to znamená za− ujať obozretný postoj kritického realizmu. Prehľad problémov, ktoré s tým súvisia, podávam v 2. kapitole. Je pre mňa povzbudzujúce, že W. H. Newton−Smith dospel, zdá sa, vo svojich profesionál− nych úvahách v práci The Rationality of Science (Racionalita vedy) k podobnému záveru. Vedcov niekedy treba presviedčať, že teológia je racionálna čin− nosť, že existujú javy, ktoré sú predmetom jej skúmania, a že má vlastné kritériá, ktorými by sa pri tomto skúmaní riadi. Tento po− hľad na problematiku sa pokúšam prezentovať v 3. kapitole. Pravda, môžem poukázať iba na niekoľko momentov, ktoré, dúfam, dokážu čeliť neopodstatnenému podozreniu, že celý teologický diskurz je jedným nepodloženým tvrdením. V skutočnosti sa v náboženskej skúsenosti stretávame s čímsi, čo si vyžaduje skúmanie a vysvetlenie. Píšem ako kresťan, vlastne ako anglikán, no táto kapitola sa nesie prevažne vo všeobecnom duchu. V dôsledku toho kladiem väčší dôraz na osobnú skúsenosť než na historické hodnotenie, ktoré by som pri písaní apológie do svojho diela zahrnul. Túto metódu som použil v inej svojej práci (The Way The World Is; Spôsob existencie sveta). Po preskúmaní základov sa v 4. kapitole začínam venovať hlav− nej téme knihy. Opisujem v nej pohľad súčasnej vedy na svet a na príkladoch ukazujem, prečo poriadok, štruktúra a schopnosť ďalšie− ho vývoja, ktoré veda vo svojom skúmaní odhalila, vzbudili v mnohých vedcoch pocit, že „svet má v sebe čosi viac, než len to, čo sa ponúka nášmu zraku“. Zdá sa, že veda nastoľuje otázky, ktoré presahujú jej vlastnú schopnosť odpovedať na ne. V 5. kapitole ďa− lej rozoberám tri spôsoby vzájomného pôsobenia medzi vedou a teológiou. Rozvíjam tu aj obranu prirodzenej teológie, ktorá má v súčasnosti mnoho stúpencov v radoch vedcov, konfrontovaných s pozoruhodným svetom – predmetom ich skúmania."
Dawkinsov boh

Dawkinsov boh Gény, mémy a zmysel života

Alister McGrathRok vydania: 2008 Kniha je odpoveďou Richardovi Dawkinsovi, autorovi mimoriadne populárnych prác o vede (Sebecký gén, Slepý hodinár) a asi najznámejšiemu ateistovi na svete. Dawkins sa preslávil kontroverznými názormi na náboženstvo a autor knihy sa pustil do otvorenej polemiky s niektorými jeho tézami: konflikt medzi vedou a náboženstvom, teória evolúcie z pohľadu „sebeckého génu“ či úloha vedy pri vysvetľovaní sveta. Autor predkladá argumenty, pomocou ktorých odhaľuje neopodstatnenosť Dawkinsových téz. Navyše, diskusia je vedená štýlom, z ktorého môže mať pôžitok každý – a nemusí byť doma ani vo vede, ani v teológii. Úryvok z knihy: "Po prvý raz som sa s dielom Richarda Dawkinsa stretol v roku 1977, keď som čítal jeho prvú väčšiu knihu The Selfish Gene (Sebecký gén). V tom čase som dokončoval výskum v rámci doktorantúry na Katedre biochémie Oxfordskej univerzity pod žičlivým vedením profesora sira Georgea Raddu, ktorý sa pripravoval na funkciu výkonného riaditeľa Rady pre medicínsky výskum. Pokúšal som sa prísť na to, vďaka čomu biologické membrány fungujú tak úspešne a rozpracúval som nové fyzikálne metódy na výskum ich činnosti. Hoci to bolo ešte niekoľko rokov predtým, ako sa The Selfish Gene (Sebecký gén) stal kultovou knihou, akou je dnes, nebolo pochýb, že ide o úžasné dielo. Obdivoval som, ako Dawkins báječne narába so slovom, ako jasne a zrozumiteľne vysvetľuje zásadné vedecké myšlienky – a často veľmi náročné. Bol to populárno-vedecký spis v tom najlepšom zmysle slova. Nečudo, že New York Times knihu označili za „typ populárnej literatúry, ktorá v čitateľovi vzbudzuje pocit, že je génius“. Bolo to tiež niekoľko rokov pred tým, ako si Dawkins vyslúžil prezývku „Darwinov rotvajler“. Lenže už v prvej práci sa dali rozpoznať stopy výrazne protináboženskej polemiky. Keď som bol stredoškolákom, podobne ako Dawkins som bol presvedčený, že podmienkou práce v prírodných vedách je ateistický pohľad na svet. Ale nič viac. Prirodzene ma zaujímalo, aký typ argumentov Dawkins uvádza na podporu tejto zaujímavej myšlienky. Čo som našiel, však nebolo ktovieako presvedčivé. Ponúkal niekoľko chaotických pokusov dodať zmysel myšlienke „viery“, vôbec sa však neusiloval vybudovať si pre svoje úvahy vhodnú analytickú a empirickú základňu. Uvedomil som si, aký som z toho zmätený, a vryl som si do pamäti, že raz napíšem zopár slov ako odpoveď."

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy