WEBSHOP VYŽADUJE COOKIES, PROSÍM ZAPNITE HO!
Knihy podľa žánrov
EsejeEstetikaFilozofiaHistóriaInéKriminálny román LingvistikaLiterárna vedaNáboženstvoPoéziaPrávoPrírodné vedyPróza / domácaPróza / svetováPublicistikaSpoločenské vedyUmenie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim – spoločnosťou KALLIGRAM,spol.s.r.o., so sídlom Staromestská 6, 810 03 Bratislava, IČO: 17 311 517, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 934/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.kalligram.sk.

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“). Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku predávajúceho, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzických a právnických osôb, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.

4. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Článok II.

Výklad pojmov

1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť KALLIGRAM,spol.s.r.o., so sídlom Staromestská 6, 810 03 Bratislava, IČO: 17 311 517, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, I, oddiel: Sro, vložka č.: 934/B.

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.kalligram.sk.

3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

4. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.kalligram.sk.

5. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar.

6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.kalligram.sk, uzavretá spôsobom uvedeným v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.kalligram.sk. Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a/alebo telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti, považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možné s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

2. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať (stornovať) iba v prípade, ak jeho prejav na odvolanie objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na odoslanie kupujúcemu. Odvolanie (stornovanie) objednávky zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.kalligram.sk. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

3. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí objednávky (akceptáciu). Zaslaním akceptácie predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho).

4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru v zmysle článku IV. bod 4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 2. tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

2. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho ako „akciová cena“. Pre porovnanie je na internetovej stránke predávajúceho uvedená aj „pôvodná cena“, t.j. odporúčaná maloobchodná cena, za ktorú sa tovar obvykle predáva. Cena je uvádzaná vrátane DPH, pokiaľ nie je napísané inak. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

3. V kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné zakúpeného tovaru.

4. Pri objednávkach (zásielkach), dodávaných Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky, je k cene objednávky účtované poštovné vo výške .

5. K cene produktu je prirátaná cena dopravy v nasledovnej výške (cena dopravy sa účtuje k objednávke, čiže v prípade objednávky viacerých kníh, je poštovné účtované iba raz):

doručenie Slovenskou poštou (elektronická platba): 1,49 €
doručenie Slovenskou poštou (na dobierku): 2,50 €
doručenie kuriérskou spoločnosťou GLS (elektronická platba): 2,99 €
doručenie kuriérskou spoločnosťou GLS (dobierka): 3,49 €

6. Pri osobnom odbere sa poplatok nezúčtuje.

7. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

8. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

9. Spôsoby úhrady za objednaný tovar:

  • v hotovosti pri osobnom odbere,
  • prostredníctvom elektronického bankovníctva,
  • na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa),
  • prevodom na účet.

10. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).

11. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

12. V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

13. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku V. bod 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III. bod 2., článok V. bod. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho (ktorý kupujúci zašle prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.kalligram.sk).

14. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar sa predávajúcemu vrátil (článok VI. ods. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť.

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov), obvykle však doručenie tovaru trvá 3 až 5 pracovné dni. Nakoľko veľká časť tovaru sa nachádza v centrálnom sklade, tovar môže byť distribuovaný až nasledujúci deň po obdržaní tovaru. Ak sa kupujúcemu zdá doba vybavovania objednávky príliš dlhá (t.j. presiahne orientačnú expedičnú dobu uvedenú pri jednotlivom titule), má právo kedykoľvek pred odoslaním objednávky predávajúcim svoju objednávku stornovať. Stornovanie (zrušenie) objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.kalligram.sk. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

2. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať (ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal, alebo je dočasne nedostupný), predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo zaslaním e-mailovej správy. Ak kupujúci nemá záujem o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje. Stornovanie objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.kalligram.sk. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

3. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.

4. Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom doručovateľa – Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskej služby. Kupujúci si objednaný tovar môže prevziať aj osobne v sídle predávajúceho na adrese Staromestská 6/D, 810 03 Bratislava.

5. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

6. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.

7. Vlastnícke právo k predmetu kúpy – tovaru prechádza na kupujúceho až jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Článok VI.

Vrátenie tovaru, reklamovanie tovaru

1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, spotrebiteľ – kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

2. V prípade kníh dodávaných v ochrannom obale, je spotrebiteľ – kupujúci oprávnený v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pokiaľ knihu nerozbalil, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci zašle odstúpenie od zmluvy na poštovú adresu predávajúceho, alebo mailom na adresu vydavatelstvo@kalligram.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu tovar späť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar je vhodné zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva),
  • tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.

3. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby prijaté od spotrebiteľa prevodom na účet, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako je predávajúcemu tovar vrátený, resp. kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

4. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.

5. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy a zaslania kníh predávajúcemu, je tento oprávnený ich vrátiť formu dobierky späť kupujúcemu. Pri takto vrátenej zásielke budú opätovne účtované prepravné náklady a manipulačný poplatok až do výšky 5 EUR. V prípade neprevzatia zásielky zo strany kupujúceho bude táto uložená u v sídle predávajúceho k osobnému odberu po dobu 30 dní.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

1. Všetky údaje požadované pri registrácii, resp. pri kúpe tovaru slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.kalligram.sk. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto Všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

2. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

KALLIGRAM,spol.s.r.o.

Ďalšie informácie

Vyhľadávanie

Sledujte nás na Facebooku

TOP 10 knihy